Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie of vermelding, hierna te noemen: advertentie/opdracht, op alle website(s) van Huisje Tuintje Boompje.

Rotthier Enterprise BVBA, eigenaar en beheerder van deze website(s) is gevestigd:

Drie Lindekens 18, 9120 Beveren-Waas

Ondernemingsnummer: 0504.946.069

Hierna te noemen “Huisje Tuintje Boompje” of “Onderneming”

en

De adverteerder of het bedrijf die de opdracht geeft aan de onderneming hierna te noemen “adverteerder”.

Tevens kunnen Huisje Tuintje Boompje en adverteerder genoemd worden als “Partij(en)”.

1.Toepasselijkheid

De hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van alle opdrachten voor plaatsing van advertenties in de ruimste zin.

Een opdracht aan Huisje Tuintje Boompje houdt verzaking in aan de bestelvoorwaarden van de Adverteerder. Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Huisje Tuintje Boompje.

2. Overeenkomst van de opdracht

Partijen gaan een overeenkomst aan voor het plaatsen van advertorials of artikels en dit voor een verplichte advertentieperiode van 1 jaar te rekenen vanaf publicatiedatum.

3. Adverteerder en verantwoordelijkheid

3.1  Advertenties verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de adverteerder. De adverteerder vrijwaart Huisje Tuintje Boompje voor elke vordering die tegen de onderneming of haar verantwoordelijke uitgever zou worden ingeleid naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht en vergoedt alle kosten die de onderneming in dit verband zou oplopen, zoals de ruimte ingenomen door een recht op antwoord.

3.2. De Adverteerder mag enkel materiaal overmaken waarvoor hij alle rechten (intellectuele eigendomsrechten, portretrechten enz.) heeft bekomen.

3.3. Indien een gerechtelijk bevel wordt uitgevaardigd tot inlassing van een tekst wordt de kostprijs van de publicatie aangerekend aan degene die opdracht gaf tot plaatsing en dit tegen de geldende tariefvoorwaarden.

3.4. Huisje Tuintje Boompje heeft het recht een nummer of ander teken te plaatsen, of op enige andere wijze duidelijk aan te geven dat het om een advertentie gaat en heeft steeds het recht de identiteit van de Adverteerder publiek te maken.

4. Weigeringsrecht

De onderneming heeft het discretionaire recht, zonder dat zij verplicht is haar beslissing te motiveren, en zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is, de inlassing van een opdracht te schorsen, stop te zetten of te weigeren, en dit zelfs nadat de advertentiediensten deze opdracht zouden hebben aanvaard of de uitvoering zouden hebben aangevat. De aanvaarding van een opdracht gebeurt steeds onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van de onderneming.

5. verbod op doorverkoop en exploitatie 

5.1. Tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de onderneming mag advertentieruimte op geen enkele wijze worden doorverkocht of op een andere wijze ter beschikking gesteld worden aan derden.

5.2. De Adverteerder onthoudt zich van elke exploitatie en, meer algemeen, van elke verwerking, rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of uitgesteld, van persoonsgegevens – te weten gegevens die fysieke personen identificeren of toelaten om dit te doen – die niet strikt beperkt is tot een efficiënte verspreiding van de door hem geplaatste advertenties op de website(s) van de onderneming. Bij niet naleving hiervan, behoudt de onderneming zich het recht voor om de bestelling te beëindigen, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht tot volledige betaling van de bestelling.

6. specificatie 

6.1. Voor speciale wensen in verband met de plaatsing (speciale plaats of pagina) wordt, overeenkomstig de tariefvoorwaarden, een hogere prijs in rekening gebracht.

6.2. Inlassing op een bepaalde plaats of dag of exclusiviteit op de pagina kan niet worden gewaarborgd. Alle onderrichtingen in die zin worden als wensen beschouwd, waarmee in de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden. In geen geval kan het niet gevolg geven aan deze wensen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of een lagere prijs.

7. materiaal en uitvoeringswijze 

7.1. Materiaal moet tijdig worden aangeleverd en moet beantwoorden aan de technische specificaties.

7.2. De onderneming heeft het recht materiaal dat niet geschikt is voor gebruik, aan te passen, zonder dat dit als een verplichting voor de onderneming kan worden beschouwd. De kosten verbonden aan zulke aanpassingen worden doorgerekend aan de Adverteerder.

7.3. In geen geval kunnen tekortkomingen die het gevolg zijn van niet-conform materiaal of laattijdige aanlevering aanleiding geven tot prijsvermindering, herinlassing of schadevergoeding onder welke vorm ook.

7.4. Advertentieopdrachten moeten in principe schriftelijk of elektronisch worden doorgegeven. Wanneer een opdracht telefonisch of mondeling of per fax werd doorgegeven, kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor beweerde fouten in de uitvoering.

7.5. Huisje Tuintje Boompje draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging tijdens het behandelen van door de Adverteerder verstrekt materiaal.

7.6. Het materiaal wordt maximaal één maand volgend op de inlassing ter beschikking gehouden van de Adverteerder, waarna het wordt vernietigd.

7.7. Indien de Adverteerder de opmaak van een advertentie overlaat aan de onderneming zijn de opmaakkosten voor zijn rekening. Indien de Adverteerder geen specifieke richtlijnen geeft, kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de onderneming de opmaak heeft opgevat.

8. vertalingen 

De onderneming kan advertenties die worden aangeleverd in een andere taal dan deze van het medium weigeren.

9. annulering 

9.1. De Adverteerder kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren of onderbreken; de bestelling zal volledig gefactureerd worden.

9.2. Indien een volumekorting werd bekomen in het vooruitzicht van de plaatsing van een bepaald aantal advertenties en dat aantal wordt niet behaald, omdat er geen nieuwe advertentieopdrachten komen of omdat de betaling werd gestaakt en verdere advertenties niet worden geplaatst, dan mag de onderneming het bedrag van de korting die reeds werd toegekend terug in rekening brengen.

10. tarieven 

De advertenties worden aangerekend aan het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de plaatsing. De onderneming heeft het recht om op elk ogenblik het advertentietarief en/of te wijzigen. De actuele tarieven zijn terug te vinden op de website van de onderneming.

11. betalingsvoorwaarden 

11.1. De facturen moeten betaald worden op de bankrekening van de onderneming. Alle eventuele taksen en belastingen, transactiekosten en BTW zijn ten laste van de Adverteerder.

11.2.  Tenzij anders werd overeengekomen, moeten de facturen betaald worden voor het plaatsen van een advertentie op de website. Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag heeft de onderneming het recht lopende advertenties zonder verdere verwittiging op te schorten, met behoud van haar rechten en zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

11.3. Wanneer een factuur niet uiterlijk op de vervaldag betaald is, zijn van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is, verwijlintresten verschuldigd aan de intrestvoet die volgt uit de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, te rekenen op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

11.4. Indien de Adverteerder gevraagd heeft de factuur op te stellen op naam van een derde, en de onderneming aan deze vraag gevolg heeft gegeven, blijft de onderneming gerechtigd om het verschuldigde bedrag bij de oorspronkelijke Adverteerder te vorderen zodra de factuur aan de derde niet betaald wordt op de vervaldag. Hetzelfde geldt indien de onderneming is ingegaan op een vraag tot creditering en facturatie aan een derde.

12. klachten en verantwoordelijkheid 

12.1. Klachten m.b.t. de publicatie moeten schriftelijk worden overgemaakt binnen vijf werkdagen na publicatie;

12.2. Klachten m.b.t. de facturen moeten schriftelijk ingediend worden binnen 14 dagen na factuurdatum met vermelding van het factuurnummer.

12.3. Vergissingen, drukfouten, slechte of onduidelijke weergave van tekst en/of beeld, een kleiner bereik dan normaal, kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering tenzij de Adverteerder een opzettelijke of zware fout van de onderneming bewijst.

12.4 Huisje Tuintje Boompje is niet aansprakelijk voor het niet of slecht functioneren van de hosting provider, waar de website(s) van Huisje Tuintje Boompje op is/zijn geplaatst

12.5. Onverminderd wat hiervoor bepaald is, zal de onderneming nooit een grotere schadevergoeding verschuldigd zijn dan de tegenwaarde van de prijs die de onderneming voor de advertentieopdracht in rekening kon brengen, tenzij het bewijs wordt geleverd van een opzettelijke fout.

13. Overmacht

13.1 Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van deze algemene voorwaarden, voor de betreffende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen wederzijds tot enige schadevergoeding dienaangaande zijn gehouden.

13.2 Ingeval van overmacht zal hiervan via email aan de wederpartij mededeling worden gedaan, onder overlegging van de nodige bewijsstukken. Dit zal door Huisje Tuintje Boompje worden beoordeeld op aard en duur.

13.3 Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet verstaan het niet of niet tijdig betalen van de advertentie kosten met de daarbij horende betalingstermijn.

14. domiciliering van de advertenties (“bureel blad”) 

Indien de Adverteerder van een advertentie, waarop antwoord mogelijk is, zijn anonimiteit wil bewaren, kan hij de reacties op de advertentie, die hij heeft laten plaatsen, laten adresseren aan de onderneming. In dat geval worden de antwoorden gedurende 15 dagen na publicatie van de laatste advertentie van de Adverteerder ter beschikking gehouden van de Adverteerder. Indien gevraagd wordt de antwoorden op te sturen, gebeurt dit op risico en op kosten van de Adverteerder. Eens de termijn van 15 dagen verstreken is, mag de onderneming deze briefwisseling vernietigen. Reclamedrukwerk en mailings worden niet doorgestuurd.

15. bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 

15.1. Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel.

15.2. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 01/05/2019